วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ความเคลื่อนไหวผลการประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙

             สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนขอ...รายงานความเคลื่อนไหวผลการประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙

            การประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            โดยการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญที่ต้องพิจารณาคือร่างระเบียบสภาฯว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้งกรรมการ และการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือก การเลือกตั้ง ที่ผ่านการยกร่างจากทีมเลขาธิการสภาฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการยกร่างระเบียบและการจัดการเลือกตั้ง ของสภาวิชาชีพต่างๆ

           ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้ง และให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการการเลือก การเลือกตั้ง

           ที่เสนอโดยสำนักเลขาธิการสภาฯ โดยคณะอนุกรรมการเลือกตั้งมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการเขต ๖ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ,

          ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อดีตนายกสภาเภสัชกรรม เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

          หลังจากนี้สำนักเลขาธิการฯ จะส่งร่างระเบียบที่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯให้กลุ่มกฎหมายได้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนลงนามในระเบียบและส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งคาดว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้ จะสามารถเริ่มเข้าสู่กระบวนการเลือก เลือกตั้งได้ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

           นายปิ่น นันทะเสน ในฐานะเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ชี้แจงว่า อนุกรรมการการเลือก และการเลือกตั้ง จะหารือรายละเอียดการจัดการเลือกตั้งนอกรอบในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

             ประเด็นที่ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตคือรายชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้ง ว่าควรจะนับการเป็นสมาชิก ณ วันที่ใด โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่าบุคคลที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ณ วันที่ระเบียบว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมอบให้ทีมเลขาธิการประสานกับคณะอนุกรรมการการเลือก จัดทำรายละเอียดดังกล่าว

             ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

ทัคคนา สุวรรณไตรย์
เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
กรรมการและเหรัญญิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 20 มค.2558,,,อยากให้พวกเราหมออนามัย ...รักกันมากๆไว้ !!!!!